برچسب های نوشته ها : با تأسی از مقام عالی وزارت فیس‌بوک باز شدم!

با تأسی از مقام عالی وزارت فیس‌بوک باز شدم!

با تأسی از مقام عالی وزارت فیس‌بوک باز شدم!
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی توجیه جالبی را جهت عضویت در فیس‌بوک کرده است.
ادامه مطلب